Contacts

മലയാള വ്യാകരണസംഗ്രഹം

ജെയിംസ് ഗ്രാന്റ് ലിസ്റ്റൻ ഗാർത്തുവേറ്റ്

45. അഭ്യാസം xiii.

താഴേ എഴുതിയ ക്രിയകളിൽ പൂൎണ്ണ ക്രിയകളെയും അപൂൎണ്ണക്രിയകളെയും അവയുടെ പേരുകളെയും കാലങ്ങളെയും പട്ടികയായെഴുതുക.

1. കടിച്ച.
2. എടുക്കുമ്പോൾ.
3. പറയുന്നുണ്ടു.
4. വന്നുപോയാലും.
5. കണ്ടുപിടിച്ചു.
6. മുറിക്കുന്നു.
7. തിന്മാൻ.
8. കിടന്നുറങ്ങി.
9. വരുന്നില്ല.
10. ഉണ്ണുന്നു.
11. വായിക്കുന്തോറും.
12. കൊടുത്തു.
13. തൂങ്ങിമരിച്ചു.
14. വില്പാൻ.
15. അറിയുന്നുണ്ടു.
16. അയച്ചാൽ.
17. പോവോളം .
18. വരികിൽ.
19. പറയുന്ന ആൾ.
20. പറഞ്ഞുകേൾക്കിലും.

താളിളക്കം
!Designed By Praveen Varma MK!