Contacts

കേരളവര്‍മ്മവലിയകോയിത്തമ്പുരാന്‍

കേരളീയഭാഷാശാകുന്തളം


ഡോ.എം.എൻ.രാജന്റെ ലൈബ്രറിയിന്‍നിന്നും


രാജാ

വരട്ടെ, നില്ക്കു. ശേഷം കൂടി കേൾക്കു.


മാഢവ്യൻ

കല്പിക്കണം.-൨൭-


രാജാ

തോഴരു വിശ്രമിച്ചു തീർന്നിട്ട് ഇനി അധ്വാനം ഇല്ലാത്ത ഒരു കാര്യത്തിൽ എനിക്കു സഹായിക്കണം.


മാഢവ്യൻ

എന്താന്നാ മോദകം തിന്നാനാണോ?


രാജാ

പറയാം


മാഢവ്യൻ

ആട്ടെ, അതുവരെ ക്ഷമിക്കാം.


രാജാ

ആരവിടെ?


നടയിൽ തവണക്കാരൻ

[പ്രവേശിച്ച് ]

തിരുമനസ്സുകൊണ്ടു കല്പിച്ചാലും.


രാജാ

ദൈവതകാ! സേനാപതിയെ വിളിച്ചു കൊണ്ടുവാ.


നടയിൽ തവണക്കാരൻ.

അടിയൻ.

[പോയി സേനാപതിയോടുകൂടി പ്രവേശിക്കുന്നു.]

ഇതാ കല്പന തരുന്നതിനായി ഇങ്ങോട്ടു തൃക്കൺപാർത്തുംകൊണ്ടു മഹാരാജാവ് എഴുന്നള്ളിയിരിക്കുന്നു. ആര്യൻ അടുക്കൽ ചെല്ലണം.


സേനാപതി.

[രാജാവിനെ നോക്കി.]

നായാട്ടു ദോഷമുള്ളതെങ്കിലും ഈ തിരുമേനിയിൽ കേവലം ഗുണത്തിനായിത്തന്നെ തീർന്നിരിക്കുന്നു. എന്തെന്നാൽ,


നിത്യം ചാപഗുണാഭിഘാതകഠിനീ-
ഭൂതോർധ്വബാഹാഞ്ചിതം
മാർത്താണ്ഡദ്യുതിയെസ്സഹിപ്പതിനലം
ചെറ്റും വിയർപ്പെന്നിയേ,
പാർത്താൽ ക്ഷീണമതെങ്കിലും ദൃഢത കൊ-
ണ്ടുല്ലാഘവം സ്വാമിതൻ-
ഗാത്രം വന്മലയിൽ ചരിക്കുമിഭരാ-
ജസ്യേവ സാരോത്തരം.


[സമീപത്തു ചെന്ന്]

മഹാരാജാവു സർവ്വോൽകർഷേണ വർത്തി

-൨൮-


ച്ചാലും. കാടുകൾ വളഞ്ഞു ജന്തുക്കളുടെ സഞ്ചാരം തടയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നൂ. ഇനിയും എഴുന്നള്ളത്തിന് എന്താണു താമസം?


രാജാ

സേനാപതീ! മാഢവ്യൻ നായാട്ടിനെ ദുഷിച്ചു പറഞ്ഞ് എന്നെ ഭഗ്നോൽസാഹനാക്കിത്തീർത്തിരിക്കുന്നൂ.


സേനാപതി

[മാഢവ്യനോട് അപവാര്യ]

സഖേ! വിദൂഷകാ! സ്ഥിരപ്രതിജ്ഞനായിരുന്നു കൊള്ളണേ. ഞാൻ പ്രഭുവിന്റെ ചിത്തവൃത്തിയെ അനുവർത്തിക്കാം.

[പ്രകാശം]

.

ഈ വിഡ്ഢ്യാൻ അസംബന്ധം പുലമ്പുകയാണ്. ഇതിനു തിരുമേനിതന്നെ ദൃഷ്ടാന്തമായിരിക്കുന്നല്ലൊ. നായാട്ടിന്റെ ഗുണത്തെ കല്പിച്ചു വിചാരിക്കണം.


മേദസ്സറ്റു മെലിഞ്ഞു കുക്ഷി ലഘുവാം
ദേഹം വിഹാരക്ഷമം
ഭേദപ്പെട്ടു മൃഗങ്ങൾതൻപ്രകൃതിയും
കാണാം ഭയക്രോധയോഃ,
കോദണ്ഡിക്കിളകുന്ന ലാക്കിലിഷുവെ-
യ്തേൾപ്പിപ്പതും ശ്രൈഷ്ഠ്യമാം
വാദം വേട്ടയസാധുവെന്നതു മൃഷാ
മറ്റെന്തിലുള്ളീ രസം?


മാഢവ്യൻ

[ദേഷ്യഭാവത്തോടെ]

പോവു തന്റെ പാട്ടിന്! മഹാരാജാവു സ്വഭാവസ്ഥിതിയിലായാലും താൻ പറഞ്ഞിളക്കുന്നോ? വേണങ്കിൽ താൻ കാടുതോറും ഓടിനടന്നു മൂക്കു കടിച്ചു തിന്നുന്ന വല്ല മൂത്ത കരടിയുടെയും വായിൽ ചെന്നു ചാടു


രാജാ

സേനാപതീ! എന്തിനു വളരെ പറയുന്നൂ. ഇന്ന് ആശ്രമസമീപത്തിൽ താമസിക്കുന്നതാകയാൽ ഞാൻ നിന്റെ വാക്കിനെ അഭിനന്ദിക്കുന്നില്ല. ഇപ്പോളാകട്ടെ,


കാട്ടുപോത്തുകൾ വിഷാണഘട്ടിതസ-
രോജലേഷു വിഹരിക്കയാം
കൂട്ടമായി ഹരിണങ്ങൾ ചേർന്നു തണ-
ലിൽ കിടന്നയവിറക്കയാം,
വിട്ടു പേടി ചെറുപൊയ്കയിൽ കിടികൾ
മുങ്ങി മുസ്തകൾ കിളയ്ക്കയാം.


-൨൯-


കെട്ടയച്ചു മമ ചാപയഷ്ടിയിതു-
മൊട്ടു വിശ്രമമെടുക്കയാം


സേനാപതി

തിരുമനസ്സുപോലെയാകട്ടെ

താളിളക്കം
!Designed By Praveen Varma MK!